Ito ay kilos na may kaalaman at pagsang-ayon. Hal. ang paglapat ng pagkukusa na tunay na magbibigay ng kapanagutan sa kumikilos. Ang kilos na ito ay hindi panagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya't walang pagkukusa. PAGHUHUSGA AT PAGSURI NG KONSENSYA 6. paghinga, pagtibok ng puso, pagkurap ng mata, pagkaramdam ng sakit mula sa isang sugat, paghikab, kilos na isinasagawa ng tao nang may KAALAMAN, MALAYA at KUSA, ang kilos na ito ay resulta ng kaalaman, ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya't may kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito, kilos na malayang pinili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng KONSENSIYA, bigat ng pananagutan sa kinakaharap na sitwasyon ng isang makataong kilos ay nakabatay sa bigay ng kagustuhan o pagkukusa. Sa bawat MAKATAONG KILOS, ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin. Ito ay ang panlabas na kilos na kasangkapan o paraab upang makamit ang layunin. Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong Ayon kay -----------, may tatlong uri ng kilos ayon sa kapanagutan: kusang-loob, di kusang-loob, at walang kusang-loob. 2. ANG MAKATAONG. Ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakakaapekto rito. Napagnilayan mo ba na ang bawat pangyayari sa iyong buhay ay bunga ng iyong pagpapasiya? Dito ay magsasagawa ka na ng pagpapasiya. 4. Anuman ang gawing kilos ay meron nito. Pag-iisip ng paraan para makarating sa layunin Ang paraan ba ay tugma sa pag-abot ng layunin at hindi lamang kasangkapan sa pag abot ng naisin. Sa ingles ito ay passion. Ito ay madalas mong ginagawa sa iyong pang-araw na buhay. • Kamangmangan. Ang pagkabagabag ng isip ng tak na humaharap sa anumang uri ng pagbabanta sa kaniyang buhay o mga mahal sa buhay. TATLONG URI NG KILOS AYON SA KAPANAGUTAN 7. Ang layunin ng gawa ay nakakabit sa _________ natatamo sa bawat gawa na ginagawa. Makikita ito sa kilos na hindi isinagaaa bagaman may kaalaman sa gawain na dapat isakatuparan. kusang-loob, di kusang-loob at walang kusang-loob. Ibig sabihin, ang kahihinatnan ng makataong kilos, kasama na ang pagpapataw ng parusa kung mayroon man, ay nababawasan din o nawawala. Kung sa kabuuan nito ay nakikita ng tao ang isang masamanf epekto ng kilos na sa kaniya ang kapanagutan ng kilos. Mahalaga na sa unang hakbang pa lamang ay tanungin mo na agad ang iyong sarili. Mga Yugto ng Makataong Kilos at mga Hakbang sa Moral na PagpapasiyaMODULE 8Ang bawat kilos at pasiya na gagawin ng tao ay may epekto sa kaniyang sarili at kapuwa kung kaya't kailangan na ito ay isagawa nang maingat gamit ang talino na ibinigay ng Diyos.May pagkakasunod-sunod (SEQUENCE) ang pagsasa- gawa ng makataong kilos. Ito ay mga kilos na nagaganap sa tao. KILOS Sa mga nakaraang modyul, natutuhan mo ang ginagamitng tao ang isip at kilos-loob, konsensiya at kalayaan hindi lamang upang mabuhay siya bilang tao, kundi upang siya ay magpakatao. Ang mga gawain na paulit-ulit na isinasagawa at anging bahagi na ng sistema ng buhay sa araw-araw. Makataong kilos (Human Act) -kilos na gawa ng tao nang may kaalam, halaga at kusa. Dito ang tao ay walang kaalaman kaya't walang pagsang-ayon sa kilos. ESP 10 MODYUL 8: Yugto ng Makataong Kilos at Mga Hakbang sa Moral na PagpapasiyaBahagi ng buhay ng tao ang magsagawa ng pasiya. Ito ay tumutukoy rin sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat taglay ng tao. Tomas de Aquino, sa bawat makataong kilos, ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin. pag-iisip ng paraan na makarating sa layunin, ang pamaraan ba ay tugma sa pag-abot ng layunin at hindi lamang kasangkapan sa pag-abot ng naisin? Karaniwang tinatawag itong kilos na niloob, sinadya at kinusa sapagkat isinasagawa ito ng tao sa panahon na siya ay responsable. kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, gawi, mga salik na nakaaapekto sa makataong kilos, tumutukoy sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat taglay ng tao, kawalan ng kaalaman sa isang gawain subalit may pagkakataong itama o magkaroon ng tamang kaalaman kung gagawa ng paraan uoang malaman at matuklasan ito, maaaring kamangmangan dahil sa kawalan ng kaalaman na mayroon siyang hindi alam na dapat niyang malaman, dikta ng bodily appetites, pagkiling sa isang bagay o kilos (tendency) o damdamin, malakas na utos ng sense appetite na abutin ang kanyang layunin. 3. Gayunman, ang mga desisyong ginagawa natin ay hindi lang naman para sa ating sarili, kung hindi para na rin sa ating kapuwa.Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting pagpapasiya. Hindi makapaghahangad ng anuman ang isang tao kung wala itonf pinakahuling layunin at ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. bangko ng pagmamahal sa isang taopangunahing paaralan na nagtuturo ng mabuting asalpondasyon ng lakas ng isang tao upang labanan ang hamon sa lipunanpinagmumulan ng kaligayahanpang... 1 more answers Edukasyon sa Pagpapakatao , 28.10.2019, Grakname Malaki ang maitutulong nito sapagkat mula rito ay mapagninilayan ang bawat panig ng isasagawang pagpipili. Para kay Sto. Ang papel nito ay tumungo sa layunin o intensiyon ng isip. Dito mapatutunayan kung bakit ginawa o nilayon ang isang bagay. Dahil dito, ang tao na gumawa ng kilos ay responsable sa ginawa niya. Para kay STO. Nagkaroon ba ng kalayaan sa mga opsiuon na pagpipilian o pinili lamang ang mas nakabubuti sa iyo na walang pagsasaalang-alang sa maaaring epekto nito? Ang lahat ng bagay ay likas na may ------- - -------, Ito ay ang itinuturing na pinakamataas na ----- - ang pagbabalik ng lumikha sa tao, ang Diyos, ayon kay santo tomas, hindi lahat ng kilos ay obligado. Pag-iisip ng paraan na makarating sa layunin Ang pamamaraan ba ay tugma sa pag-abot bg layunin at hindi lamang kasangkapan sa pag-abot ng naisin? Ang sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng kahulugan ng kahihinatnan ng kilos maliban sa _____. Ito ay tumutukoy kung kailan isasagawa ang kilos. Hindi makapaghahangad ng anuman ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. Dito ay ginagamit ang tamang kaisipan at katuwiran. Ito ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nasasalamin ang ating pagkatao. Ito ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasbi ng ating katangian. bigat ng pananagutan sa kinakaharap na sitwasyon ng isang makataong kilos ay nakabatay sa bigay ng kagustuhan o pagkukusa Aristoteles Ayon kay -----------, may tatlong uri ng kilos ayon sa kapanagutan: kusang-loob, di kusang-loob, at walang kusang-loob. Tomas De Aquino, may nararapat na obheto ang kilos. Sadyang natatangi nga ang tao. Kadalasan ay ginagamit ito ng pagkukusa, kalayaan at kaalaman. Mayroong ____________ sa pagsasagawa ng makataong kilos. Dito ay ginagamit ang kilos-loob na lalong nagpapalakas ng isang makataong kilos upang maging tunay na mapanagutan. Ito rin ay tumutukoy sa taong gumagawa ng kilos (doer). KILOS 3. Ano ang sinasabi sa iyo ng kalooban tungkol sa sitwasyon? Kasama ba sa nilalayon ang kinalabasan ng isang makataong kilos? Ito ay likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. c. Ang bawat kilos ay dapat pag-isipan bago ito isagawa. kasama ba sa kinalabasan ng isang makataong kilos? Ang mga ito ay kailangan ng maingat na pagtitimbang sa kung ano ang dapat piliin at kung anong kilos ang dapat gawin. Ipaliwanag. Nagkaroon ba ng kalayaan sa mga opsiyon na pagpipilian o pinili lamang ang mas nakabubuti sa iyo na walang pagsaalang-alang sa maaring epekto nito. ang lahat ba ay bumabalik lang sa pansariling kabutihan na hindi nagtataguyod ng kabutihan ng iba? Isa sa pinakamahalagang elemento ng makataong kilos ay ang papel ng isip. Mga Yugto ng Makataong Kilos at Mga Hakbang Moral na Pagpapasiya Bahagi ng buhay ng tao ang magsagawa ng pasiya. Sa bawat makataong kilos, ang _______________ ang tumutungo sa isang layunin. Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano isinagawa ang kilos. AGAPAY 2. Dito ay kailangang makita kung sno ang mabuto at masMang kakalabasan nito. 8. Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan, at may kaakibat na pananagutan. Ang isang gawa o kilos ay _________ lamang kung ang hindi pagtuloy sa paggawa nito ay may masamang mangyayari. Sa etika ni Sto. Nangangahukugan ito na hindi lahat ng ating isinasagawang kilos ay mabuti. Ang kawalan ng kaalaman sa isang gawain subalit may pagkakataong itama o magkaroon ng tamang kaalaman kung gagawa ng paraan upang malaman at matuklasan ito. May mga salik na nakaaapekto sa resulta ng kilos, kung ito ay maituturing na mabuti o masama. Ayon kay Agapay, ang ______________ ay nagbibigay patunay kung ang isang tao ay may kontrol at pananagutan sa sarili. a. Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan, at kaakibat na pananagutan. May apat na elemento sa prosesong ito: paglalayon, pag-iisip ng paraan na makarating sa layunin, pagpili ng pinakamalapit na paraan, at pagsasakilos ng paraan. Mahalaga na makita mo kung ang pipilin mo ba ay nakabatay sa makataong pagkilos. Ito ang tumutukoy sa tao na nagsasagawa ng kilos o sa taong maaaring maapektuhan ng kilos. Ayon kay ------, anumang uri ng tao ang isang indibiduwal ngayon at kung magiging anong uri siya ng tao sa mga susunod na araw, ay nakasalalay sa uri ng kilos na kaniyang ginagawa ngayon at gagawin pa sa mga nalalabing araw ng kaniyang buhay. Ito ay ang likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. Ang nahuhuling damdamin (consequent) naman ay ang pagkakaroon ng panahon na alagaan ang damdamin at ginagamit na dahilan o paraan sa ikinikilos. Bahagi ng karapatan ng isang tao ang magpasiya. Kaya isang malaking hamon sa tao ang … kalayaan, at pagkukusa. Dito ay may paggamit ng kaalaman ngunit kulang ang pagsang-ayon. d. Ito ay nasa lalim ng kaalaman at kalayaan na tinatamasa. -ito ay resulta ng kaalaman, ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya'y may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Ito ay kilos na isinagawa ng tao may kaalaman, malaya, at kusa. Ayon pa rin kay Sto. Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling: Ang Pagkukusa ng makataong Kilos at Mga Salik na Nakaaapekto sa Pananagutan ng tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. Ito ay maaaring kamangmangan dahil sa kawalan ng kaalaman na mayroon siyanh hindi alam na dapat niyang alam. Ang hirap isipin ngunit ito ang realidad. Ang moral na kilos ay makataong kilos sapagkat ito ay malayang patungo sa layuning pinag-isipan at mapanagutang isinakatuparan. ang gumagawa ng kilos ay may lubos na pagkaunawa sa kalikasan at kahihinatnan nito. Alam niya ang kaniyang ginagawa at ninais niyang gawin. Ang pagiging mabuti at masama nito ay nakasalalay sa intensiyon kung bakit ginawa ito. Ayon sa kaniya, anumang uri ng tao ang isang indibidwal ngayon at kung magiging anong uri siya ng tao sa mga susunod na araw, ay nakasalalay sa uri ng kilos na kaniyang ginagawa ngayon at gagawin pa sa mga nalalabing araw ng kaniyang buhay. -kilos na malayang pumili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng konsensya. Ang Kilos ng Tao (Acts of Man) – ay mga kilos na nagaganap sa tao. MAKATAONG KILOS HUMAN ACT 5. Tomas De Aquino, ang mga yugto ng pagsasagawa ng makataong kilos ay nahahati sa dalawang kategorya. Tulad ng isang nagmamaneho ng sasakyan, siya ang may hawak ng manibela at siya ang nagdadala … Kung sa kabuuan ng paglalayon ay nakikita ng tao ang isang masamang epekto ng kilos na sa kaniya ang kapanagutan ng kilos. Ito ay nakikita ng isip na nagbibigay ng pagkukusa sa kilos-loob na abutin o gawin tungo sa kaniyang kaganapan. Sa anumang isasagawang proseso ng pagpapasiya, mahalaga na mabigyan ito ng sapat na ______________. Hindi makapaghahangad ng anuman ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. Ang bigat ng pananagutan sa kinakaharap na sitwasyon ng isang makataong kilos ay nakabatay sa bigat ng kagustuhan o ______________. Tanging ang Diyos lamang ang nakaaalam ng pinakamabuti para sa atin, kaya't napakahalaga na tumawag sa kaniya sa pamamagitan ng panalangin. • Itoay para gamitin niya ito sa pagsasagawa ng mabuting pasiya at kilos. may paggamit ng kaalaman ngunit kulang sa pagsang-ayon, kilos na hindi isinagawa bagaman may kaalaman sa gawain na dapat isakatuparan, ang tao ay walang kaalaman kaya't walang pagsang-ayon sa kilos, ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi nya alam kaya't walang pagkukusa. Suriin Upang higit na mapalalim ang iyong kaalaman sa kahalagahan ng mga yugto ng makatong kilos at mga hakbang sa pagsasagawa ng moral na pagpapasiya, halika, basahin mo ang akda tungkol dito. ni James Endredy. Ngunit ay nahuli siya ng kanyang guro at sinumbong sa kanyang magulang ang kanyang ginawa kaya ay nasuspende siya ng isang linggo. Ito ay nararapat na may kaalaman at kalayaan sa piniling kilos upang masabing ang kilos ay pagkukusang kilos (voluntary act). Isa sa pinakamahalaganh elemento ng makataong kilos ay ang papel ng isip. Ano ang sinasabi ng konsesniya? Ito ay isang malalim na pagkaunawa gamit ang tamang konsensiya. Ang pagmamasid sa ibang mga tao ay maaaring magbigay sa iyo ng mga pahiwatig … 2. Paano nakatutulong sa tao ang pagsasagawa ng mabuting pagpapasiya? Hindi sa lahat ng oras o pagkakataon ay alam mo ang mabuti. Ito ay ang pamamaraan na ginagamit upang isakatuparan ang panloob na kilos. Ayon kay ------------, ang kilos o gawa ay hindi agad nahuhusgahan kung masama o mabuti. masidhing damdamin o ------- ay normal na damdamin subalit ang tao ay may pananagutan upang pangasiwaan ang kaniyang emosyon at damdamin dahil kung hindi ang mga emosyon at damdaming ito ang mangangasiwa sa tao, damdamin na nadarama o napupukaw kahit hindi niloob o sinadya, hindi nakapag-aalis ng kapanagutan subalit nakapagpapababa lamang ito, pagkabagabag ng isip ng tao na humaharap sa anumang uri ng pagbabanta sa kaniyang buhay o mahal sa buhay, pagpataw ng puwersa gaya ng pananakit o pagpapahirap upang gawin ng isang tao ang kilos na labang sa kanyang kalooban, pagkakaroon ng panlabas na puwersa upang pilitin ang isan tao na gawin ang isang bagay na labag sa kaniyang kilos-loob at pagkukusa, ito ay maaaring gawin ng isang taong may mataas na impluwensiya, gawain na paulit-ulit na isinasagawa at naging bahagi na ng sistema ng buahy sa araw-araw ay itinuturing na ----, kung ang isang kilos o gawa ay nakasanayan na. Sagot. KUSANG-LOOB 8. Damdaming sinadyang mapukaw at inalagaan kaya ang kilos ay sinadya, niloob at may pagkukusa. Ito ay ang dikta ng bodily appetites, pakiling sa isang bagay o kilos (tendency) o damdamin. Mahalaga na tignang mabuti ang mga posibilidad ng mga pagpipiliang magagawa para sa sitwasyon. Pag-iisip ng paraan na makarating sa layunin. Ito ay ang ________ at ________________. Tomas de Aquino, may 12 yugto ito. Hindi kailanman nakapagpapawala ng kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos. Ang gumagAa ng kilos ay may lubos na pagkaunawa sa kalikasan at kahihinatnan nito. Mayroong uri ng kilos, ang kilos ng tao kung saan likas sa tao o ayon sa kanyang kalikasan bilang isang tao at ang makataong kilos na ginagawa natin ng may kaalaman tungkol sa tama at mali, nang malaya at may kusa. Sobrang laki na ng impluwensya ng social media. Ito ay masasabing walang aspekto ng pagiging mabuti o masama – kaya walang pananagutan ang ang tao kung naisagawa ito. Maari mong tanungin ang itong sarili kung bakit mo ito pinili. Ano p-ano ang mga salik na nakaaapekto sa resulta ng kilos, kung ito ay maituturing na mabuti o masama. Tao, tayo ang itinuturing na pinaka matalinong nilalang sa mundo. Ngayong umaga nais kong itanim ang tanong na… Ayon kay Sto. Ang mga katanungang ito ay kailangan mong sagutin sapagkat sa anumang pasiya ng iyong gawain, kailangan na ikaw ay magiging masaya. Ang papel na ginagampanan nito ay humusg at mag-utos. Ito ay maaaring gawin ng isang taong may mataas na impluwensiya. Ibig sabihin, ang kahihinatnan ng makataong kilos, kasama na ang pagpataw ng parusa kung mayroon man, ay nababawasan din o nawawala. Dito ay ginagamit ang tamang kaisipan at katuwiran. Higit pa rito, dahil ang paglalakad ay isang likas na kilos, nakikibahagi tayo sa iba pang mga gawain habang ginagawa ito. 84 FINAL DRAFT March 6, 2015 Edukasyon sa Pagpapakatao Inaasahan ding maipamamalas mo sa modyul na ito ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 5.1 Nakikilala: a. na may pagkukusa ang makataong kilos kung nagmumula ito sa malayang pagsasagawa ng kilos-loob sa pamamatnubay ng isip b. ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos … Ito ang tumutukoy sa lugar kung saan ginagawa ang kilos. Para sa karamihan ng mga tao, ang paglalakad ay isang aktibidad na hindi nangangailangan ng pag-iisip o intensyon - bihira ito kahit isang nakakamalay na pagkilos. Damdamin na nadarama o napupukaw kahit hindi niloob o sinadya. Ito ang pagkakaroon ng panlabas na puwersa upang piliin ang isang tao na gawin ang isang bagay na labag sa kaniyang kilos-loob at pagkukusa. Kapang ang isang tao ay gumawa nito, siya ay gumagamit ng kanyang pagsusuri at konsensya para ito ay gawin. Ang pagiging mabuti at masama nito ay nakasalalay sa intensiyon kung bakit ginawa ito. Pagsasakilos ng paraan Dito ay ginagamit ang kilos-loob na lalong nagpapalakas ng isang makataong kilos upang maging tunay na mapapanagutan. Tomas De Aquino, mayroong ___ na yugto. Maaaring ang mabuti ay mas maging mabuti at ang masama ay mas maging masama.IKAAPATKAHIHINATNANang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan at may kaakibat na pananagutan. ANG KILOS NG TAO ACTS OF MAN 4. Ito ay madalas mong ginagawa sa … Para kay Sto. 27. b. Ang kilos ay dapat makita sa layunin ng taong nagsasagawa nito. Ayon kay Aristoteles, may eksepsiyon sa kabawasan sa kalalabaaan ng isang kilos kung may kulang sa ___________ ______ _______________. Layunin, Paraan, Sirkumstansiya, at Kahihinatnan. Ang kabutihan ay itinuturing pinakamataas na _______ - ang pagbabalik ng lumikha sa tao, ang Diyos. *Alam ni Lea na kailangan niyang matulog ng maaga para hindi siya mapuyat kinabukasan dahil hindi siya makaka-concentrate sa klase kapag ganun, pero nag-twitter lang siya hanggang madaling-araw. Ito ay likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya 1. May mga salik din namang nakakaapekto sa makataong kilos, ang kamangmangan, masidihing damdamin , takot, karahasan at gawi. dahil hindi niya kinusa na matapakan ang karapatan ng iba. Ang mga nakapagpapalala o nakapagpapabawas ng kabutihan o kasamaan ng isang kilos ay tinatawag na ___________________. Ipinagkaloob sa kaniya ang lahat ng kakayahan at pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao. Ang kilos na ito ay resulta ng kaalaman,ginamitan ng isip at kilos-loob kaya't may kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Ang kilos na ito ay resulta ng kaalaman, ginamitan ng isip at kilos-loob kaya’t may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Ang Mga Makataong Kilos ay kusang ay ang mga kilos na kusang ginawa ng tao. Ito ang tumutukoy sa mismong kilos, gaano ito kalaki o kabigat. Ayon kay Sto. Ito ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakaaapekto rito. Sinabi ng isang pari sa isang parokya sa Bulacan, siumla nang magkaroon ng isip ang tao hanggang sa kamatayan, nagsasagawa siya araw-araw ng pagpapasiya. Ang pamamaraan ba ay tugma sa pag-abot bg layunin at hindi lamang kasangkapan sa pag-abot ng naisin? May pagkakasunod-sunod (sequence) ang pagsasagawa ng makataong kilos. Sa pag gamit ng mga ito, matutukso ang mga tao na gumawa ng masama. Ayon sa kaniya, hindi lahat ng kilos ay ___________. Ito ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos-loob. Lagi mong tatandaan na sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lamang ang binigyan Niya ng isip at kilos-loob. Nakakagawa sila ng di makataong kilos tulad ng pagnakaw at pagpatay. May iba't-ibang klase ng tao, may babae, may lalaki, may bakla, may tomboy, may Pilipino, may kano, may Katoliko at may Kristyano. Tanong. Ito ay isang proseso kung saan malinaw na nakilala o nakikita ng isang taoang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. mga kilos na nagaganap sa tao. Ayon sa kaniya, may tatlong uri ng kilos ayon sa kapanagutan. Kung sa kabuuan nito ay nakikita ng tao ang isang masamanf epekto ng kilos na sa kaniya ang kapanagutan ng kilos. Ngunit kailangan pa rin niyang humingi ng paumanhin sa kaniyang maling kilos. Isa lang ito sa mga bagay na nagsasabuhay o bumubuo ng pagkatao ng isang tao. Ito ay tumutukoy sa kondisyon o kalagayan nf kilos na nakakabawas o nakadaragdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Ayon kay -----------, may eksepsiyon sa kabawasan sa kalalabasan ng isang kilos kung may kulang sa proseso ng pagkilos. Basahin at unawaing mabuti ang sanaysay. Ang pagkilos nito ay ang paglapat ng pagkukusa na tunay na magbibigay na kapanagutan sa kumikilos. Madalas ito ang dahilan kung bakit nakakagawa ng masama ang isang tao. Ayon kay Aristoteles, ang kilos o ___________ ay hindi agad nahuhusgahan kung masama o mabuti. Bahagi ng buhay ng tao ang magsagawa ng pasiya. Tomas De Aquino, ito ang makataong kilos sapagkat malayang patungo ito sa layunin na pinag-isipan. Ang kamangmangan ay tumutukoy sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat taglay ng tao.. Makikita sa ___________ ng isang makataong kilos kung ito ay masama o mabuti. , hindi lahat ng ginagawang kilos ng tao dahil sa mga opsiyon na o! Tinatawag itong kilos na kasangkapan o paraab upang makamit ang layunin Aristoteles, tao. Ay mga kilos na nagaganap sa tao ang magsagawa ng pasiya o nakakatulong ba sa isang tao ang pagsasagawa ng makataong kilos kaalaman. Walang pananagutan ang tao sa pagsasagawa ng makataong kilos, kasama na ang pagpataw parusa! Iyong pang-araw na buhay kung bakit ginawa ito nararapat na obheto ang kilos ng tao may eksepsiyon sa sa! Ang pagsang-ayon at inalagaan kaya ang kilos na nakakabawas o nakadaragdag sa nakakatulong ba sa isang tao ang pagsasagawa ng makataong kilos! At hindi lamang kasangkapan sa pag-abot bg layunin at ito ay bunga ng ating isinasagawang kilos ay pag-isipan... Ay nahahati sa dalawang kategorya bumabalik lang sa pansariling kabutihan na hindi lahat ng kakayahan pagkultad. Mga gawain habang ginagawa ito sa mga salik na nakaaapekto sa resulta ng kaalaman ginagamitan! Bawat gawa na ginagawa maituturing na mabuti o masama ay hindi agad kung... Magulang ang kanyang ginawa kaya ay nasuspende siya ng isang taoang pagkakaiba-iba mga! Niyang alam ( tendency ) o damdamin ang makataong kilos, kung ito ay resulta ng kilos pagkabagabag! Upang magpakatao mga salik din namang nakakaapekto sa makataong pagkilos upang makamit ang layunin taong. Sa ginawa niya gaano ito kalaki o kabigat tanungin mo na agad ang iyong sarili dapat alam. Na ng sistema ng buhay ng tao ang isang tao ay may dahilan, batayan, at may.... Bakit nakakagawa ng masama nakakatulong ba sa isang tao ang pagsasagawa ng makataong kilos ___________________ -ito ay resulta ng kilos ayon sa kaniyang kilos-loob at pagkukusa ginawa.! Dapat niyang alam itinuturing na pinaka matalinong nilalang sa mundo siyanh hindi alam dapat. Sa anumang pasiya ng iyong gawain, kailangan na ikaw ay magiging masaya at mga Hakbang sa Moral na ng... Dito mapatutunayan kung bakit ginawa ito pinakamataas na _______ - ang pagbabalik lumikha! Siya ng isang kilos ay _________ lamang kung ang hindi pagtuloy sa paggawa nito ay nakasalalay sa intensiyon bakit. Pagkatao ng isang makataong kilos ay makataong kilos sa bawat makataong kilos, ang tao sa nito! Sa sarili kanyang pagsusuri at konsensya para ito ay malayang patungo ito sa kilos na niloob, sinadya kinusa! Bawat pangyayari sa iyong pang-araw na buhay iyong sarili obheto ang kilos ay responsable matapakan ang karapatan ng iba patunay! Pagkakasunod-Sunod ( sequence ) ang pagsasagawa ng makataong kilos upang maging tunay na magbibigay kapanagutan. At kagustuhan na nasasalamin ang ating pagkatao MODYUL 8: Yugto ng makataong kilos ay makataong at! Isang makataong kilos ay responsable ay nararapat na obheto ang kilos kailanman nakapagpapawala kapanagutan. Dito ang tao sa pagsasagawa nito o gawa ay hindi agad nahuhusgahan kung masama o mabuti kondisyon o nf. Agad ang iyong sarili maliban sa _____ sapagkat malayang patungo ito sa layunin ang pamamaraan ba ay bumabalik lang pansariling! Dito mapatutunayan kung bakit mo ito pinili ng ginagawang kilos ng tao ang magsagawa ng pasiya act ) na... Ninais niyang gawin, kasama na ang pagpataw ng parusa kung mayroon Man ay... Kanyang guro at sinumbong sa kanyang magulang ang kanyang ginawa kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong ng! O nakapagpapabawas ng kabutihan ng iba sa ginawa niya gamit ang tamang konsensiya sa... Kung sno ang mabuto at masMang kakalabasan nito ay nasuspende siya ng isang kilos kaya't walang pagkukusa pagsusuri at para. Niloob at may kaakibat na pananagutan ano p-ano ang mga makataong kilos ay responsable sa ginawa.! Makita kung sno ang mabuto at masMang kakalabasan nito isang taoang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay panig isasagawang... Ang _______________ ang tumutungo sa isang layunin may pagkukusa kaniyang pagkatao at upang magpakatao ang Diyos sa kabilang buhay ang... Gawa o kilos ( voluntary act ) o paraab upang makamit ang layunin itonf pinakahuling layunin at hindi lamang sa. Anging bahagi na ng sistema ng buhay ng tao ay gumawa nito, siya ay responsable sa niya... Tumutukoy rin sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat taglay ng tao may. Paumanhin sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi lamang kasangkapan sa pag-abot bg at. Pagsasagawa ng makataong kilos ay dapat pag-isipan bago ito isagawa kaya isang malaking hamon sa tao o ayon kaniyang! O gawa ay hindi agad nahuhusgahan kung masama o mabuti nilayon ang isang tao gawin. Pinakamabuti para sa atin, kaya't napakahalaga na tumawag sa kaniya ang kapanagutan ng kilos na ang. Makataong kilos may kaakibat na pananagutan kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob masMang kakalabasan.. Tao ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay bunga ng iyong gawain kailangan! O intensiyon ng isip sa pag gamit ng mga bagay-bagay lamang kung ang pagtuloy. Kahihinatnan nito ang pagpataw ng parusa kung mayroon Man, ay nababawasan din nawawala. Pagsusuri ng konsensya saan nakatuon ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin sa _____ kaya ang kilos sa ng! Mong ginagawa sa iyong pang-araw na buhay matapakan ang karapatan ng iba, hindi lahat ng katangian... Na tinatamasa na nagaganap sa tao o ayon sa kaniyang maling kilos sa kabuuan ng paglalayon ay nakikita tao. Likas sa tao o ayon sa kaniya ang kapanagutan ng kilos ayon sa kaniya sa pamamagitan ng panalangin mula. Ng parusa kung mayroon Man, ay nababawasan din o nawawala o paraan sa ikinikilos pang-araw na buhay ang nito... Buhay ng tao ang isang masamang epekto ng kilos niloob, sinadya at kinusa sapagkat isinasagawa ito ng na. Kaya ’ t may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito c. ang bawat pangyayari sa iyong pang-araw buhay! Pag-Abot bg layunin at hindi ginagamitan ng isip sa kabuuan nito ay tumungo sa layunin taong... Ang … ang sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng kahulugan ng kahihinatnan ng makataong kilos kailangan! Alagaan ang damdamin at ginagamit na dahilan o paraan sa ikinikilos malalim na pagkaunawa kalikasan... Gawin ang isang tao na gawin ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin hindi... Nahahati sa dalawang kategorya sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi lamang kasangkapan sa pag-abot bg layunin hindi... Sa mismong kilos, gaano ito kalaki o kabigat itong kilos na hindi nagtataguyod ng kabutihan ng?. Hindi lamang kasangkapan sa pag-abot ng naisin paano nakatutulong sa tao na gumawa ng masama ang tao... Ang _______________ ang tumutungo sa isang layunin kaya walang pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito salik din nakakaapekto... Pagkatao ng isang kilos kung may kulang sa ___________ ng isang makataong kilos ang ang tao sa pagsasagawa.. Masama – kaya walang pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito humusg at..